BrainBashers Daily Bridges - Jan 25 -  20 x 20 Medium