BrainBashers Daily Bridges - Jan 25 -  7 x 7 Medium