BrainBashers Daily Bridges - Sep 23 -  10 x 10 Medium