BrainBashers Daily Bridges - Nov 24 -  15 x 15 Medium