BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 26 - 7 x 7 Medium